O nás Stanovy pionýra

Stanovy Pionýra

Pionýr?

Pojem PIONÝR vyjadřuje myšlenku moderního; průkopnického; ideu hledání; touhy po poznání. Pojmenování pionýr označuje i v mezinárodním pojetí člověka - objevitele nových cest, směrů a hlasatele pokrokových myšlenek. Naše sdružení chce svojí prací plně dostát významu tohoto pojmu.

Svojí činností jsme především sdružením dětí a mládeže, přičemž členství dospělých není vyloučeno - členem se může stát každé dítě, dospívající i dospělý bez jakýchkoliv rozdílů ať už sociálních, národnostních, náboženských či politických.

Umožňujeme jednotlivým kolektivům samostatně rozhodnout o náplni své činnosti i o své struktuře - vytvářet oddíly, družiny, kluby, posádky a podobně dle svých zájmů a potřeb.

Jako hlavní výchovný prostředek užíváme hru ve všech jejích podobách.

Jsme sdružením dobrovolným a otevřeným - hájíme zájmy nejen svých členů, ale i ostatních dětí. Své akce nabízíme i neorganizovaným dětem a mládeži, zabýváme se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ve všech svých aktivitách zdůrazňujeme různorodost a všestrannost jako nezbytnou součást rozvoje osobnosti dítěte a mladého člověka.

O co Pionýr usiluje?

U členů i ostatních účastníků našich akcí se snažíme o plné zapojení do činnosti kolektivu, které odpovídá schopnostem a možnostem každého jednotlivce. Prostřednictvím her chceme přinášet dítěti a mladému člověku vše, co může v dospělosti využít ve vztahu nejen k sobě samému, ale i ke svému blízkému i vzdálenému okolí.

Přispíváme k výchově člověka čestného, svobodného, samostatného, spravedlivého, aktivního a solidárního. Touto svojí činností, vlastním příkladem a jednáním se podílíme na rozvoji osobnosti dítěte a mladého člověka, chceme být přínosem pro společnost, podílet se na prevenci kriminality a sociálně patologických jevů.

Vytváříme podmínky proto, aby hodnoty z významných dokumentů - Úmluva o právech dítěte, Listina základních práv a svobod a podobně, pronikaly do vědomí lidí a aby jejich formální ustanovení nebyla porušována.

Kam Pionýr směřuje?

Chceme přispět ku prospěchu celé společnosti, vlasti i světa. Podílíme se na rozvoji občanské společnosti, svobodné, demokratické a sociálně spravedlivé. K tomu se snažíme rozvíjet samosprávné zásady a demokratické návyky u svých členů a v kolektivech na všech úrovních. Ve svých výchovných projektech užíváme laický, nenáboženský pohled na dění a svět kolem nás, přesto vedeme k toleranci jiných pohledů na lidský vývoj.

Pracujeme ve prospěch obce, města, kraje i celého státu - v rámci svých možností vyvíjíme na každé z těchto úrovní veřejně prospěšnou činnost. Vedeme své členy k hrdosti na národní i místní tradice, napomáháme vzniku hodnotných mezilidských vztahů se všemi, bez jakýchkoliv předsudků.

Přejeme si být plnoprávným partnerem státu, škole i ostatním subjektům, pracujícím ve prospěch dětí a mládeže. Neusilujeme o výsadní postavení, snažíme se navazovat s těmito sdruženími a institucemi všestranně prospěšné vztahy. Další informace na www.pionyr.cz